மன நலன் பயிற்ச்சி

3 நிமிட உடல் நல பயிற்சி


நன்றி : UCLA Mindful Awareness Research Center

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

நன்றி : UCLA Mindful Awareness Research Center

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

11 நிமிட உடல் நல பயிற்சி

நன்றி : Brahm Centre

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

11 நிமிட அன்புக்கனிவு பயிற்சி


நன்றி : Brahm Centre

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

11 நிமிட மனநல மூச்சு பயிற்சி


நன்றி : Brahm Centre

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

30 நிமிட உடல் நல பயிற்சி

நன்றி : Brahm Centre

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

30 நிமிட மூச்சு விழிப்புணர்வு பயிற்சி

நன்றி : Brahm Centre

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்