ஹெல்த்செர்வின் அதிகாரப்பூர்வ உள்ளடக்கம்

COVID-19 பற்றிய காணொளி ஆதரவாளர்கள்:

COVID-19 பற்றிய வளங்கள்

சிங்கப்பூரின் COVID -19 சூழ்நிலைப் பற்றிய ஆக அண்மைய அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களுக்கு:

இணையதளம்

சுகாதார அமைச்சகம் (சிங்கப்பூர்)

WhatsApp

Gov.sg சேவை வாட்ஸ்ஆப்(WhatsApp) செயலி

Telegram

Gov.sg சேவை டெலிகிராம் (Telegram) செயலி

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் உறிய வளங்கள்

தகவல் வழிகாட்டிகள் / சுவரொட்டிகள்:

பணிக்காலக் காய இழப்பீடிற்கான் வழிகாட்டி:

https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/safety-health/publications/wic-guide-for-employees-tamil.pdf

வேலையிடத்தில் காயப்பட்டால், இழப்பீடு கோருவதில் உங்கள் உரிமைகளை அறிந்துகொள்ளுங்கள்:

https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/safety-health/posters/poster-know-your-rights-to-compensation-tamil.pdf